Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÖĞRETMEN ADAYLARININ CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

Toplumsal cinsiyet rolleri ve toplumun bu cinsiyet rollerine bakış açısı toplumu birçok açıdan (ekonomi, eğitim, kültür vb.) etkiler. Eşitlikçi bir toplum için cinsiyet eşitliğinin öğrencileri en doğru şekilde verilmesi gerekmektedir. Bu durumda da en önemli faktörlerden biri öğrencilerin rol modelleri olan öğretmenlerdir. Özellikle bu çalışma da yer alan Sınıf ve Sosyal Bilgiler öğretmenliği öğretmen adayları ilköğretim çağında kendinin ve cinsel kimliğinin farkına varan öğrencinin bu yönde eğitimi için oldukça önemli rol üstlenmektedir. Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının cinsiyet ve yaş düzeyi değişkenleri açısından incelenmesidir. Araştırma da betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır, örneklem grubunu ise 2019-2020 yılında Sınıf ve Sosyal Bilgiler öğretmenliği eğitimi programında öğrenim görmekte olan 369 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte kadın cinsiyet rolleri, erkek cinsiyet rolleri, eşitlikçi cinsiyet rolleri, geleneksel cinsiyet rolleri ve evlilikte cinsiyet rolleri olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek verilerinin genel Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı “.94” olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda kadın öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarında daha eşitlikçi bir tutuma sahip olduğu bulunulmuştur. Sınıf düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmazken öğrenim gördüğü program değişkeninde sınıf öğretmenleri kadın ve geleneksel cinsiyet rolleri alt boyutlarında daha başarılı olmuşlardır. Genel olarak öğretmen adaylarının gelenekselci bir tutuma sahip olduğu elde edilen veriler arasındadır.Keywords

Cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği, tutum, öğretmen adayları, Sınıf öğretmenliği, Sosyal Bilgiler öğretmenliği


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri