Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN İŞ MOTİVASYONLARI İLE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Dünya Bankası, özellikle işten ayrılma oranı nedeniyle, 2018 insani kalkınma raporunda öğretmen motivasyonunu kriz alanlarından biri olarak nitelendirilmiştir. Türkiye’de işten ayrılma dünyadaki oran kadar yaygın olmasa da, öğretmenlerin özellikle ücret bakımından tatminsizlik yaşadığı bilinmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de güncel haliyle yaklaşık bir milyon öğretmen, genç nüfusu geleceğe hazırlamaktadır. Bu süreçte öğretmenlerin motivasyonları ve yaptıkları işten ne kadar tatmin oldukları, eğitim çıktılarını etkileyebilir. Bu çalışma müzik öğretmenlerinin iş motivasyonları ile iş doyumları arasındaki ilişkileri belli bir grupta inceleyerek rapor etmektedir. Konu, Herzberg’in çift faktör kuramı çerçevesinde çalışılmıştır. Öğretmenlerin işleriyle ilgili ne kadar motivasyon ve doyum sağladıklarını anlamak, ilgili eğitim yatırımlarını işlevli kılar. Böylelikle öğretmenlerdeki motivasyon ve doyum konusundaki giderilmesi gereken problem alanları belirlenir. Ölçeklerden elde edilen veriler yoluyla alt boyutlara göre, eğitim politikası bağlamında yeni yapılandırılmalar planlanabilir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde; iş motivasyonu ölçeği, Minnesota iş doyumu ölçekleriyle ve demografik bilgi formu ile kendilerinden veri toplanan, Türkiye’nin kuzeydoğusunda bulunan Tokat şehri merkezi ve ilçelerinde ilk ve ortaöğretim düzeyinde görev yapan tüm müzik öğretmenleri (N=104) bu çalışmaya katılmıştır. Ölçekleri oluşturan yazarlardan izin, etik kurul olayı ve araştırma izinlerinin tamamlanmasının ardından öğretmenler online platformda yanıtlama yapmışlardır. Veri seti burada toplanarak Sosyal Bilimler için paket programa aktarılmıştır. Çalışmada ortalama, standart sapma, T testi ve ANOVA kullanılmıştır. Ayrıca pearson korelasyon analizi ile basit doğrusal regresyon yapılmıştır.

Çalışmanın bulguları; Müzik öğretmenlerinin iş motivasyonu ve iş doyum düzeylerinin düşük olduğunu, iş motivasyonları ve iş doyumlarının ilişkili olduğunu göstermektedir.  Öğretmenlerin dışsal motivasyon düzeyleri hizmet sürelerine ve yaşlarına göre değişmekte, iş doyum düzeyleri de hizmet sürelerine göre değişmektedir. Ayrıca müzik öğretmenlerinin iş motivasyonları iş doyumlarını etkilemektedir.Keywords

Müzik öğretmenleri, iş motivasyonu, iş tatmini


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri