Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME DEFTERİ STRATEJİSİNİN SÖZ VARLIĞI ÖĞRETİMİNE ETKİSİ

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin nihai hedefi, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmektir. Söz konusu iletişim becerileri dinleme, konuşma, okuma ve yazmadan oluşmaktadır. Bu becerilerde yetkinliğe ulaşmak, yeterli söz varlığına sahip olmayı gerektirir. Söz varlığı öğretimine yönelik stratejiler, belirtilen yetkinliğe ulaşmada fayda sağlayabilir. Bu araştırmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kelime defteri stratejisinin söz varlığı öğretimine etkisini tespit etmektir. Araştırmada gerçek deneme modellerinden ön test-son test gruplu model kullanılmıştır. Deney grubuna kelime defteri stratejisiyle uygulama yapılmıştır. Kontrol grubunda ise kelime defteri stratejisi kullanılmamıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen “Söz Varlığı Başarı Testi” ile ön test ve son test verileri elde edilmiştir. Uzman görüşü alınarak geçerliği sağlanan başarı testinin güvenirliği KR-20 ile 0,93 olarak bulunmuştur. Ön test yapıldıktan sonra araştırmacı tarafından deney grubuna yedi hafta boyunca uygulama yapılmıştır. Kontrol grubunda farklı bir öğretici tarafından geleneksel yöntemlerle söz varlığı öğretimi gerçekleştirilmiştir. Deney grubundaki uygulamanın bitiminden iki hafta sonra her iki gruba son test uygulanmıştır. Verilerin analizi için IBM SPSS Statistics 26 paket programındaki şu testlerden yararlanılmıştır: Başarı testinin güvenirliğinin belirlenmesi için KR-20, çalışma grubuna ait veriler için yüzde % (yüzde), deney grubu ve kontrol grubuna ait verilerde Mann Whitney U ve Wilcoxon işaretli sıralar testleri. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Uygulama öncesi deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Deney grubu öğrencilerinin uygulama öncesi ve sonrası ortalamaları arasında anlamlı bir fark görülmüştür. Son test sonuçlarına göre deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Söz varlığı öğretiminde kelime defteri tutma stratejisinin söz varlığı dağarcığını geliştirdiği belirlenmiştir.Keywords

Kelime defteri, söz varlığı, söz varlığı öğretimi, söz varlığı öğretimi stratejileri, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri