Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANI ADAYLARINDA MUTLULUĞUN YORDAYICISI OLARAK AFFETME VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK

Bu araştırmada okul psikolojik danışmanı adaylarının mutluluk düzeylerinin kendini, diğerlerini, durumu affetme ve psikolojik sağlamlık düzeyleri ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin 6 ilinde bulunan devlet üniversitelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışma bölümlerinin dördüncü sınıflarında eğitimlerine devam etmekte olan, uygun örnekleme yoluyla seçilen 311 psikolojik danışman adayı öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubunu oluşturan psikolojik danışman adaylarının 227’si (%73) kadın, 84’ü (%27) erkektir. Öğrencilerin yaş aralığı 19 ile 34 arasında değişmekte olup ortalama yaşları 21.70’tir (S.S: 1.37). Çalışmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, Öznel Mutluluk Ölçeği, Heartland Affetme Ölçeği ve Ego-Sağlamlığı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi için pearson korelasyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Mutluluk puanlarının en önemli yordayıcıları sırasıyla kendini affetme, psikolojik sağlamlık, durumu affetme ve cinsiyet olarak bulunmuştur. Araştırma sonucuna göre; okul psikolojik danışmanı adaylarının cinsiyetleri ve yaşları kontrol edildiğinde, kendini ve durumu affetme düzeyleri ve psikolojik sağlamlıkları yüksek olan psikolojik danışman adaylarının mutluluk düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları psikolojik danışman eğitiminde duyuşsal becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar için önemli görülmektedirKeywords

Okul psikolojik danışman adayı, mutluluk, affetme, psikolojik sağlamlık, psikolojik danışman eğitimi.


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri