Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KAYGI DÜZEYLERİNİN YORDANMASINDA ZİHİNSEL ANTRENMAN BECERİLERİNİN ETKİSİ

Bu araştırma Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin kaygı düzeylerini yordamak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada zihinsel temel beceriler, zihinsel performans becerileri, kişilerarası beceriler, kendi kendine konuşma ve zihinsel canlandırma değişkenleri yordayıcı değişkenler olarak kabul edilmiş ve bu değişkenlerin kaygı düzeyine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, bir devlet üniversitesinin Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan çeşitli spor dallarından 286 sporcudan oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Spor Zihinsel Antrenman Anketi (SZAE) ve Sürekli Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin zihinsel antrenman becerisi ile kaygı düzeyi değişkenleri arasında Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi tekniği kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri hesaplamak için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı (r) kullanılmıştır. Zihinsel antrenman becerileri faktörleri ve kaygı düzeyinin bağımsız değişkenler olan cinsiyet ve spor branşı değişkenlerine göre farklılığı için bağımsız örneklem T-testi tekniği uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, zihinsel temel beceriler, zihinsel performans becerileri, kişilerarası beceriler, kendisi ile konuşma ve zihinsel antrenman becerileri değişkenleri birlikte kaygı düzeyi ile orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermiştir [R=.60; R2=.36; p<.05]. Söz konusu beş değişken birlikte toplam varyansın yaklaşık %36’sını açıklamıştır. Ayrıca, erkek katılımcıların zihinsel performans becerileri alt boyutunda kadın katılımcılara göre daha başarılı oldukları, ancak toplam SZAE ortalama puanlarına göre erkek ve kadın sporcular arasında fark olmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, erkek katılımcılarda bireysel spor katılımcılarının zihinsel performans becerileri alt boyutunda takım sporu katılımcılarından daha başarılı oldukları sonucuna varılmıştır, ancak toplam SZAE ortalama puanlarına göre, bireysel spor katılımcıları ile takım sporları katılımcıları arasında fark olmadığı görülmüştür. Kadın katılımcılarda bireysel spor katılımcılarının kaygı düzeylerinin takım sporu katılımcılarından daha düşük olduğu belirlenmiştir. Son olarak, yaş ve spor yaşının zihinsel eğitim becerileri ile pozitif ve anlamlı bir ilişkisi olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, sporcular tarafından zihinsel eğitim becerilerinin kullanımı için bir eğitim programının hazırlanması ve düzenli olarak uygulanması önerilmektedir.Keywords

Zihinsel antrenman, kaygı, öğrenci


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri