Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SERBEST ZAMAN MOTİVASYONUNUN SOSYALLEŞME ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Bireylerin zorunlu zamanları dışında kalan serbest zamanlarda yapmakta oldukları aktivitelere motive bir şekilde katılarak diğer bireylerle etkileşim içerisinde olmalarının sosyalleşme ile doğrudan işkili olduğu düşünülmektedir. Bu düşünce ile bu çalışmada spor merkezine üye bireylerin serbest zaman motivasyonlarının sosyalleşme üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evreni Adana ve Mersin illerindeki spor merkezleri üyeleri, örneklemini ise kolayda örnekleme yöntemi ile belilenen (n= 985) gönüllü üye oluşturmaktadır. İlişkisel tarama modeli uygulanarak yapılan çalışmada, veriler anket yöntemi tekniği ile toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formunun yanı sıra, “Serbest Zaman Motivasyon Ölçeği” (SZMÖ) ile “Sosyalleşme Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik olarak frekans, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Araştırmanın hipotezi yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre, dışsal düzenleme (β=0,341), başarma (β=0,367) ve uyaran yaşamanın (β=0,426) sosyalleşmeyi arttırdığı ancak, bilmek, motivasyonsuzluk, özdeşim ve içe atım sosyalleşmeyi etkilemediği görülmüştür. Sonuç olarak serbest zaman motivasyonunun sosyalleşmeyi olum yönde etkilediği görülmektedir.Keywords

Spor Merkezleri, Serbest Zaman Motivasyonu, Sosyalleşme


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri