Özet


ORTAOKULLARDA OKUL ETKİLİLİĞİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNDE PAYLAŞILAN LİDERLİĞİN ARACILIK ROLÜ

Araştırmanın amacı, öğretmen görüşleri doğrultusunda ortaokullarda okul etkililiğinin işten ayrılma niyeti üzerine etkisinde, paylaşılan liderliğin aracılık rolü olup olmadığını tespit etmektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi, 2018–2019 eğitim öğretim yılında Gaziantep ilinde görev yapan 648 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma verileri, Okul Etkililiği Ölçeği (OEÖ), Paylaşılan Liderlik Ölçeği (PLÖ) ve İşten Ayrılma Eğilimi (İAEÖ) Ölçekleri kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanı sıra normallik testleri, korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin okul etkililiği ile paylaşılan liderlik algıları arasında pozitif yönlü, yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin okul etkililiği ve paylaşılan liderlik algıları ile işten ayrılma niyetleri arasında ise negatif yönlü, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu ve paylaşılan liderliğin aracılık rolü olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak bu çalışma ile okul etkililiğinin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde paylaşılan liderliğin aracılık rolü olduğu tespit edilmiştir. Bu yönüyle çalışmanın alan yazına ve araştırmacılara ortaokullarda işten ayrılma niyetini azaltma hususunda önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler

Okul etkililiği, paylaşılan liderlik, işten ayrılma niyeti.


Reference