Özet


DURGUNSU KANOCULARIN YARIŞMASAL KAYGI DÜZEYLERİ VE BAŞARI HEDEFLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Araştırmanın amacı, Türk durgunsu kano sporcularının yarışmasal kaygı durumları ve başarı hedeflerini cinsiyet, milli sporcu olma, madalya alma değişkenleri açısından karşılaştırmak ve yarışmasal kaygı durumları ile başarı hedefleri arasında ilişki olup olmadığını belirlemektir. Araştırma ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  Araştırmanın örneklemini, 2019 yılında Eskişehir ilinde düzenlenen durgunsu kano Türkiye şampiyonasına katılan durgunsu kano sporcuları oluşturmaktadır. Araştırmaya, yaş ortalaması 14,93 (Ss=2,422) kano yapma süresi ise 3.12 yıl (Ss=2,219) olan, 65 kız 116 erkek olmak üzere toplam 181 kano sporcusu yarış günü gönüllü olarak katılmıştır.   Araştırmada, ‘yarışmasal durumluk kaygı envanteri ve ‘sporda 2×2 başarı hedefleri envanteri’ kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, kano sporcularının başarı hedefleri ile durumsal kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek için pearson korelasyon testi, ikili grupların karşılaştırılmasında, parametrik dağılımlarda bağımsız örneklem t testi, non-parametrik dağılımlarda Mann Whitney U testi, üçlü gruplarda ise non-parametrik dağılımlarda kruskal wallis testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, durgunsu Türkiye şampiyonasına katılan Türk kano sporcularının, yarışmadan hemen önce orta düzeyde bilişsel kaygı ve bedensel kaygı yaşadıkları buna rağmen kendilerine güven duygularının ise yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar, kano sporcularının yarışma günü bilişsel ve bedensel olarak durumsal kaygı yaşamalarına rağmen kendilerine olan güvenlerini yitirmediklerini göstermektedir. Bununla birlikte, milli kano sporcularının diğer sporculardan daha kötü olmama duygusu taşıdıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca, kadın sporcuların erkek sporculara kıyasla yarışmada daha fazla başarısızlıktan kaçındıkları bulunmuştur.Anahtar Kelimeler

Durgunsu kano, yarışmasal kaygı, başarı hedefi


Reference