Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÖĞRETMEN EĞİTİMCİLERİ AKREDİTASYON HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR? BİR KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI

Bu araştırmada öğretmen eğitimcilerinin akreditasyona yönelik algılarını belirlemek ve öğretmen eğitiminde akreditasyona yönelik görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma karma araştırma modelinde ve yakınsayan paralel desende tasarlanmıştır. Araştırmanın nicel bölümünde basit seçkisiz örneklem ile oluşturulan 177 öğretmen eğitimcisi yer almıştır. Araştırmanın nitel bölümünde ise kolay ulaşılabilir örneklem ile oluşturulan 12 öğretmen eğitimcisi yer almıştır. Nicel veriler Akreditasyon Algısı Ölçeği ile, nitel veriler görüşme formu ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizi SPSS programı ile gerçekleştirilmiştir. Nitel verilerin analizinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Elde edilen verilere bağlı olarak nicel ve nitel bulgular sunulmuştur. Nicel bulgulara göre, öğretmen eğitimcilerinin akreditasyon algısının bölüm, unvan ve mesleki kıdeme göre farklılık göstermediği belirlenmiştir. Nitel bulgulara göre, öğretmen eğitimcilerinin görüşleri üç başlık altında toplanmıştır. Bunlar; öğretmen eğitiminde akreditasyonun amaçları, öğretmen eğitiminde akreditasyonun yararları ve öğretmen eğitiminde akreditasyon çalışmalarının değerlendirilmesidir. Öğretmen eğitiminde akreditasyonun amaçları; eğitimin kalitesini artırma, programların şeffaf ve hesap verebilir olması, eğitimde rekabeti artırma olarak belilenmiştir. Öğretmen eğitiminde akreditasyonun yararları ise; öğretmen eğitiminin sürekli değerlendirilmesini sağlama, programlar arası hareketliliği artırma, kurumların tanınırlığını artırmadır. Öğretmen eğitiminde akreditasyon çalışmalarının değerlendirilmesine yönelik de; akreditasyon hakkında daha fazla araştırma yapılması, akreditasyon hakkında daha fazla eğitim düzenlenmesi, akreditasyon sürecine yönelik diğer kurumlarla işbirliğinin artırılması ifade edilmiştir. Bulgular araştırmanın alt problemlerine bağlı olarak tablolar halinde sunulmuş ve alıntılarla desteklenmiştir.Keywords

Akreditasyon, Öğretmen eğitimi, Öğretmen eğitimcisi.


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri