Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SÖZ UÇAR, YAZI KALIR (MI)? SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN BİLİŞSEL ÖĞRENMELERE ETKİSİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE YANSIMASI

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin ortaokul öğrencilerin akademik başarı düzeyine etkisini incelemek, öğrenme amaçlı yazma etkinlikleri hakkında öğrenci görüşlerini ortaya koymaktır. Bu çalışmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma aynı okulun üç farklı şubesinde öğrenim gören 99 ortaokul 6. sınıf öğrencisinin (deney grubu n=32, kontrol grubu 1 n= 33, kontrol grubu 2 n=34) katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Uygulama aşamasında deney grubunda çoklu öğrenme amaçlı yazma etkinliklerine (günlük, hikaye, mektup, masal, bulmaca) yer verilirken kontrol grubunda mevcut programın öngördüğü şekilde uygulama yapılmıştır. Çalışmada öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin öğrencilerin bilişsel öğrenmelerine etkisini belirmek için araştırmacı tarafından geliştirilen akademik başarı testi birlikte öğrenme amaçlı yazma etkinlikleri hakkında öğrenci görüşlerini yansıtan yarı yapılandırılmış görüşme formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verileri betimsel ve kestirimsel istatistik olarak analiz edilirken, nitel veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Uygulama sonucunda öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin kullanıldığı deney grubu öğrencilerin akademik başarı düzeyinin mevcut programın uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinden daha yüksek olduğu görülmüştür. Deney grubu öğrencileri, öğrenme amaçlı yazma etkinliklerin öğrenmeleri üzerinde oldukça etkili olduğunu belirtmişlerdir. Yine uygulama sürecinde kullanılan öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin deney grubu öğrencileri tarafından ilgi çekici, merak uyandırıcı, eğlenceli olduğu ifade edilmiştir. Öğrencilerin akademik başarılarına olumlu katkı sağlayan öğrenme amaçlı yazma etkinlikleri, sosyal bilgiler dersine ait bilgi ve becerilerin kazandırılmasında çok yönlü kullanılabilir.Keywords

Sosyal bilgiler, öğrenme amaçlı yazma, akademik başarı


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri