Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


TÜRKİYE’DE DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA: İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI (İYEP)

Bu araştırmada, öğretmenlerin İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Gaziantep ili Nizip ilçesinde, İlkokullarda Yetiştirme Programında görev yapan 38 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, İlkokullarda Yetiştirme Programı’nın öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik katkıları vardır. İYEP’in dezavantaj oluşturan durumları ve sınıftaki seviye farklılıklarını azaltmada ve veli memnuniyetini sağlamaya yönelik katkıları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada İlkokullarda Yetiştirme Programı’nın işleyiş sürecinde öğrenci, öğretmen, veli ve mevzuat ve işleyiş süreci ile ilgili sorunlar yaşandığı bulgusuna ulaşılmıştır. Öğretmenler, İlkokullarda Yetiştirme Programında yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak; programa devam sağlama, öğretmen ücretlerinin iyileştirilmesi, program sürecinde veli iş birliği sağlama, programı ders yılının tamamına yayma ve programa materyal ve kaynak sağlama şeklinde görüş belirtmişlerdir. Programın uygulama sürecinde veliler ile iş birliği yapılması, velilere düzenli aralıklarla geri bildirimlerde bulunulması, program için hazırlanan kitapların öğrenci seviyesine göre düzenlenmesi ve çeşitlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Program kapsamında derslerin daha etkili ve verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan materyallerin belirlenerek temin edilmesi gerekmektedir.Keywords

İlkokul, Dezavantajlı öğrenciler, İlkokullarda yetiştirme programı (İYEP), Öğretmen.


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri