Özet


TÜRKİYE’DE DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA: İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI (İYEP)

Bu araştırmada, öğretmenlerin İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Gaziantep ili Nizip ilçesinde, İlkokullarda Yetiştirme Programında görev yapan 38 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, İlkokullarda Yetiştirme Programı’nın öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik katkıları vardır. İYEP’in dezavantaj oluşturan durumları ve sınıftaki seviye farklılıklarını azaltmada ve veli memnuniyetini sağlamaya yönelik katkıları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada İlkokullarda Yetiştirme Programı’nın işleyiş sürecinde öğrenci, öğretmen, veli ve mevzuat ve işleyiş süreci ile ilgili sorunlar yaşandığı bulgusuna ulaşılmıştır. Öğretmenler, İlkokullarda Yetiştirme Programında yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak; programa devam sağlama, öğretmen ücretlerinin iyileştirilmesi, program sürecinde veli iş birliği sağlama, programı ders yılının tamamına yayma ve programa materyal ve kaynak sağlama şeklinde görüş belirtmişlerdir. Programın uygulama sürecinde veliler ile iş birliği yapılması, velilere düzenli aralıklarla geri bildirimlerde bulunulması, program için hazırlanan kitapların öğrenci seviyesine göre düzenlenmesi ve çeşitlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Program kapsamında derslerin daha etkili ve verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan materyallerin belirlenerek temin edilmesi gerekmektedir.Anahtar Kelimeler

İlkokul, Dezavantajlı öğrenciler, İlkokullarda yetiştirme programı (İYEP), Öğretmen.


Reference