Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


İÇSEL MOTİVASYON, ÖĞRETMENLİK ÖZ YETERLİK, ÖĞRETMENLİĞE YÖNELİK TUTUM VE ÖĞRENCİ KONTROL İDEOLOJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ

Bu araştırmanın amacı, pedagojik formasyon öğrencilerinin formasyona yönelik içsel motivasyonları, öğretmenlik öz yeterlik algıları, öğretmenliğe yönelik tutumları ve öğrenci kontrol ideolojileri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırma Türkiye’nin doğusunda bulunan bir devlet üniversitesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında pedagojik formasyon eğitimi alan 366 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada beş bölümden oluşan bir veri toplama formu kullanılmıştır. Veri toplama aracının birinci bölümü kişisel bilgilerden, ikinci bölümü “Formasyon Motivasyon Ölçeği”nden, üçüncü bölümü “Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeği”nden, dördüncü bölümü “Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği”nden, beşinci bölümü ise “Öğrenci Kontrol İdeolojileri Ölçeği”nden oluşmaktadır. Elde edilen veriler yapısal eşitlik modellemesi ile analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında kuramsal bilgilere dayalı olarak beş hipotez geliştirilmiş ve bu hipotezler yapılan analizler sonucunda kabul edilmiştir. Araştırma ile pedagojik formasyon öğrencilerinin formasyona yönelik içsel motivasyonları, öğretmenlik öz yeterlik algıları, öğretmenliğe yönelik tutumları ve öğrenci kontrol ideolojileri arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkilerin olduğu belirlenmiştir. Pedagojik formasyon öğrencilerinin formasyona yönelik içsel motivasyonları, öğretmenlik öz yeterlik algıları ve öğretmenliğe yönelik tutum değişkenleri birlikte öğrenci kontrol ideolojilerindeki varyansın yaklaşık %50’sini açıklamaktadır.Keywords

Öğretmen adayları, içsel motivasyon, öğretmenlik öz yeterlik, öğretmenliğe yönelik tutum, öğrenci kontrol ideolojileri.


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri