Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


İLKOKUL ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOÇEŞİTLİLİK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Öğrencilerin çevre sorunları, biyoçeşitlilik gibi konuları bilmeleri, onların çevreye olan bakış açılarını etkileyecektir. Bilinçli bir birey haline gelmeleri için atılacak somut adımlar önemli bir rol oynayacaktır. Bu bilinci kazanmak için öğrenciler ilkokul yıllarından itibaren yetiştirilmelidir. Bu nedenle ilkokul öğretmenlerine büyük bir görev düşmektedir. Araştırmanın amacı ilkokul öğretmen adaylarının biyoçeşitlilik ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda nicel araştırma modeline göre yürütülen çalışmada Soysal (2012) tarafından geliştirilen “Biyoçeşitliliğin Azalması ile İlgili Tutum ve Düşünceler Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek Nevşehir ve Kırşehir’de öğrenim görmekte olan 1., 2., 3. ve 4., sınıf düzeylerinden oluşan toplam 319 öğretmen adayına uygulanmıştır. Verilerin analizi için SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analiz edilmesi ile öğretmen adaylarının tutumlarının okul, yaş ve sınıf değişkeni açısından anlamlı farklılık göstermezken cinsiyet değişkeni açısında anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının biyoçeşitliliğe yönelik tutumları farklı değişkenler açısından incelenmiş öğretmen adaylarının biyoçeşitliliğe yönelik tutumları cinsiyet açısından karşılaştırıldığında anlamlı farklılık görülmüştür. Erkek öğretmen adaylarının biyoçeşitliliğe yönelik tutumlarının kız öğretmen adaylarından daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, lisans öğrencilerine yönelik öğretim programları; bireylere çevre bilinci kazandıracak, çevreye karşı olumlu tutum geliştirebilecek ve biyoçeşitliliğe yönelik bilgi sahibi olabilecekleri şekilde düzenlenmesi önerilmektedir. Ayrıca özellikle temel eğitimden başlayarak biyoçeşitlilik ile ilgili farkındalık oluşturmak için gerek öğretim programlarında, gerekse ders içi uygulamalar ile öğretmenlerin derslerini zenginleştirmesini sağlatacak etkinlikler düzenlenebilir.Keywords

Sınıf Öğretmenliği, Biyoçeşitlilik, Fen Eğitimi


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri