Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerini; sınıf düzeyi, cinsiyet, öğrenim görülen üniversite, anne-baba eğitim durumu, ailenin gelir düzeyi ve kardeş sayısı değişkenine bağlı değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışma betimsel tarama araştırması kapsamında yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin değişik bölgelerinden seçkisiz olmayan örneklem türlerinden amaçsal örnekleme ile belirlenen 252 1. ve 4. Sınıf sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada, öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerini belirlemek amacıyla, “Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Yansıtıcı Düşünme Eğilimi (YANDE) Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis-H Testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünce eğilimlerinin cinsiyete bağlı olarak “Açık Fikirlilik”, “Sorgulayıcı ve Etkili Öğretim” ve “Öğretim Sorumluluğu ve Bilimsellik”, “Araştırmacı” alt boyutları bakımından istatistiksel olarak kadınlar lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Anne eğitim durumu değişkeni ele alındığında ise ölçeğin“ Öğretim Sorumluluğu ve Bilimsellik” ve “Mesleğe Karşı Bakış” alt boyutlarında yüksek eğitim düzeyi lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Öğrenim görülen üniversite değişkenine göre “Sürekli ve Amaçlı Düşünme” alt boyutuna ait sonuçlarda Akdeniz Bölgesi A Üniversitesi ile Marmara Bölgesi B ve C Üniversitesi arasında Akdeniz Bölgesi A Üniversitesi aleyhine anlamlı fark bulunmuştur. “Sorgulayıcı ve Etkili Öğretim” alt boyutuna ait sonuçlara göre Marmara Bölgesi C Üniversitesi ile Marmara Bölgesi A ve B Üniversitesi arasında Marmara Bölgesi C Üniversitesi lehine anlamlı fark bulunmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre diğer bağımsız değişkenlerde anlamlı bir farklılık görülmemiştir.Keywords

Yansıtıcı Düşünme, Öğretmen Adayı, Yansıtıcı Öğrenme, Sınıf Düzeyi


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri