Özet


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerini; sınıf düzeyi, cinsiyet, öğrenim görülen üniversite, anne-baba eğitim durumu, ailenin gelir düzeyi ve kardeş sayısı değişkenine bağlı değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışma betimsel tarama araştırması kapsamında yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin değişik bölgelerinden seçkisiz olmayan örneklem türlerinden amaçsal örnekleme ile belirlenen 252 1. ve 4. Sınıf sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada, öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerini belirlemek amacıyla, “Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Yansıtıcı Düşünme Eğilimi (YANDE) Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis-H Testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünce eğilimlerinin cinsiyete bağlı olarak “Açık Fikirlilik”, “Sorgulayıcı ve Etkili Öğretim” ve “Öğretim Sorumluluğu ve Bilimsellik”, “Araştırmacı” alt boyutları bakımından istatistiksel olarak kadınlar lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Anne eğitim durumu değişkeni ele alındığında ise ölçeğin“ Öğretim Sorumluluğu ve Bilimsellik” ve “Mesleğe Karşı Bakış” alt boyutlarında yüksek eğitim düzeyi lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Öğrenim görülen üniversite değişkenine göre “Sürekli ve Amaçlı Düşünme” alt boyutuna ait sonuçlarda Akdeniz Bölgesi A Üniversitesi ile Marmara Bölgesi B ve C Üniversitesi arasında Akdeniz Bölgesi A Üniversitesi aleyhine anlamlı fark bulunmuştur. “Sorgulayıcı ve Etkili Öğretim” alt boyutuna ait sonuçlara göre Marmara Bölgesi C Üniversitesi ile Marmara Bölgesi A ve B Üniversitesi arasında Marmara Bölgesi C Üniversitesi lehine anlamlı fark bulunmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre diğer bağımsız değişkenlerde anlamlı bir farklılık görülmemiştir.Anahtar Kelimeler

Yansıtıcı Düşünme, Öğretmen Adayı, Yansıtıcı Öğrenme, Sınıf Düzeyi


Reference