Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN DUYGUSAL EMEK ÜZERİNDEKI ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı örgütsel özdeşleşmenin duygusal emek üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 114 erkek, 278 kadın öğretmen olmak üzere toplam 392 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Mael ve Ashforth (1992)’un “Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği” ve Basım ve Beğenirbaş (2012)’ın “Duygusal Emek Ölçeği” kullanılmıştır. Duygusal Emek Ölçeği yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve doğal davranış olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırma verileri t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), korelasyon analizi, regresyon analizi kullanılarak test edilmiştir. Araştırma sonucunda; örgütsel özdeşleşmenin duygusal emek ve alt boyutları üzerinde pozitif yönlü bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Örgütsel özdeşleşme ile duygusal emek ve alt boyutları arasında pozitif yönlü düşük bir ilişki bulunmuştur. Örgütsel özdeşleşme ile en güçlü ilişkiye sahip olan alt boyut derinden rol yapmadır. Öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme düzeyleri medeni durumları, yaşları ve aynı kurumda çalışma sürelerine göre anlamlı şekilde farklılaşırken; öğretmenlerin duygusal emek düzeyleri cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Özel kurumda çalışan öğretmenlerin doğal davranış düzeyleri devlet kurumunda çalışanlara göre daha yüksektir.Keywords

Örgütsel özdeşleşme, duygusal emek, öğretmen.


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri