Özet


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ UYGULAMALARININ PLANLAMALARA VE ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİNE UYGUNLUĞU AÇISINDAN İNCELENMESİ

Araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin, sınıf içi uygulamalarının planlamalara ve çocukların gelişimlerine uygunluğu açısından incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Adıyaman il merkezinde bulunan bağımsız anaokul ve ilkokul bünyesindeki anasınıflarında görev yapan ve gönüllü olan 12 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Verileri toplamak amacı ile “Bireysel Görüşme Formu” ve video kayıtlarını incelemeye yönelik olarak da “Gözlem Formu” kullanılmıştır. Elde edilen veriler, frekans ve yüzdeler ile betimsel olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, bireysel görüşme ile elde edilen veriler, öğretmen kodu ile sunulmuştur. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin MEB 2013 Okul Öncesi Programına yönelik bilgi sahibi oldukları fakat bunu uygulamaya net olarak yansıtamadıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin günlük eğitim akışı hazırlarken gün içerisindeki durumlarının ve sınıfın şartlarının uygunluğuna dikkat ettiklerini ifade ettikleri; ancak uygulamada günlük eğitim akışındaki etkinlikler dışında başka aktiviteler de yaptıkları saptanmıştır. Öğretmenlerin etkinliklere başlamadan önce çocukların dikkatlerini çekerek ve soru-cevap şeklinde ipucu vererek gerekli açıklamaları yapıp öğrenme sürecine başladıklarını ifade ettikleri ve bunun da uygulama sürecinde görüldüğü belirlenmiştir. Öğretmenler etkinlik planı hazırlarken çocukların düzeylerine, mutlu olmalarına, eğlenerek öğrenmelerine, kullanılacak materyallere ve değişik tekniklerden faydalanmaya önem verdiklerini belirtmişlerdir ancak uygulamada söylediklerine kısmen uydukları saptanmıştır. Ayrıca aile katılımını sağlamanın çocuk açısından önemli olduğunu ve yararlarını belirtmelerine rağmen etkinlik planında ve uygulamalarda aile katılımı çalışmaları yapmadıkları tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitim programı, öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları


Reference