Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


COVID-19 SÜRECİNDE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ UZAKTAN EĞİTİM KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARI: BİR METAFOR ÇALIŞMASI

Çalışmanın amacı, metafor tekniği kullanılarak beden eğitimi öğretmen adaylarının uzaktan eğitim kavramına yönelik algılarını tespit etmektir. Araştırma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Yozgat Bozok Üniversitesinde COVİD 19 pandemi nedeniyle eğitim süreçlerine uzaktan eğitim aracılığı ile devam eden 50 beden eğitimi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni tercih edilmiştir. Katılımcılardan demografik özelliklerinin yanı sıra uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak amacıyla “uzaktan eğitim......... gibidir /-e, -a benzer. çünkü .......” ibaresindeki boşlukları doldurmaları istenmiştir. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilerek, kategoriler ve temalar oluşturulmuştur. Öğrencilerin uzaktan eğitim hakkındaki algıları belirlenen kategorilere göre yorumlanmıştır. Metaforlar; ‘‘ Sorunlu Bir Yapı Olarak Uzaktan Eğitim’’, ‘‘ Karışık Bir Yapı Olarak UE’’, ‘‘Gelişim Göstermeyen Bir Yapı Olarak UE’’, ‘‘İhtiyaç Bir Yapı Olarak UE’’, ‘‘Sanal Bir Yapı Olarak UE’’ olmak üzere 5 kategoride toplanmıştır. Öğrencilerin çoğunluğunun olumsuz metafor kullandığı ve algıladıkları metaforlar arasında en fazla kullanılanların ‘‘İşkence, Koşu bandı Hapishane, Çöp ve Cehennem ’’olduğu görülmektedir. Sonuç olarak; Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimi destekleme noktasında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin eksikliklerini kapatarak verimli bir öğrenme çevresi sağlayabilmesine rağmen eğitim, öğretim sürecinin yükünü tek başına sırtlamakta yetersiz olduğu söylenebilir. Çalışmadan elde edilen bilgiler ışığında öğretmen ve öğrencilerin teknolojik aletlere ulaşımı ve hakimiyeti sürecin kazanımlarını önemli derecede etkileyeceği düşünülerek; öğretmen ve öğrencilerin bu aletlere ulaşımını teşvik edici düzenlemeler yapılabilirKeywords

Uzaktan eğitim, algı, metafor, öğretmen adayı.


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri