Özet


TARIH DERSINDE REGGIO EMILIA YAKLAŞIMI; EYLEM ARAŞTIRMASI

Küçük yaş gruplarıyla yapılabilecek tarih eğitimi onların pedagojik gelişimleriyle yakından ilgili olan yöntem ve yaklaşımların yardımıyla mümkün olabilmektedir. Bu sebeple tarih eğitiminin verilmesinde küçük yaş gruplarına yönelik olan Reggio Emilia yaklaşımından faydalanılmıştır. İnceleme, nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırmasına göre yapılandırılmıştır. İncelemedeki çalışma grubuysa amaçlı örnekleme uygun biçimde seçilmiştir. Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim bahar yarıyılında Nisan ve Mayıs aylarında yapılmıştır. Çalışma grubu, Reggio Emilia yaklaşımıyla eğitim veren özel bir okulda bulunan yaşları 78-89 ay arasında değişen 18 öğrenciden oluşmuştur. Çocuklarla birlikte yapılan 4 adet etkinlik üzerinden çocukların kronolojik düşünme, tarihsel kavrama, tarihsel analiz ve yorum, tarihsel imgelem bağlamındaki tarihsel düşünme becerilerini nasıl kazandıkları incelenmiştir. Araştırma sürecinde veriler yapılandırılmamış görüşme ve gözlem yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Aynı zamanda etkinlikler sonucu elde edilen veriler de değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler içerik ve betimsel analiz yöntemleriyle yorumlanmıştır. Bulgular sonucunda küçük yaş gruplarındaki çocuklar için de Reggio Emilia yaklaşımı yardımıyla uygun teknik ve yöntemlerle tarih eğitiminin verilebileceği anlaşılmaktadır.Anahtar Kelimeler

tarih eğitimi, Reggio Emilia yaklaşımı, okul öncesi, tarihsel düşünme becerileri, alternatif eğitim


Reference