Özet


YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN VE KRONOLOJİ ALGILARINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Bu çalışma, ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin, müzedeki eserleri inceleyerek bu eserler yoluyla kronolojik zaman algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kars il merkezinde bulunan bir ortaokulda yedinci sınıfta okuyan sosyal bilgiler dersi başarısına göre alt ve üst öğrenci gruplarını örnekleyen elli öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı betimsel alan araştırması şeklinde yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak soru formları kullanılmıştır. Soru formları uzman görüşleri alınarak hazırlanmıştır. Elde edilen veriler analiz edilmiş ve çözümlenmiştir. Araştırmanın verileri yorumlandığında günümüze yakın eserlerin sıralamasının daha doğru yapıldığı, çok eski dönemlere ait eserlerin sıralanmasında bazı eksikliklerin olduğu görülmüştür. Öğrencilerin bazı dönemlerin sınıflanmasını bilmedikleri ve hata yaptıkları bulgusuna ulaşılmıştır.  Öğrenciler Taş Devri yerine Paleotik Çağ denildiğinde kavram yanlışlığına düşmüşlerdir. Öğrencilerin büyük bölümünün milat kavramını bildikleri ve milattan öncesi ve sonrası dönemi Hz. İsa ile ilişkilendirebildikleri görülmüştür. Dini sembollerin sıralamasında öğrenciler büyük ölçüde doğru cevap vermişlerdir. İslamiyet’in son din olmasından yola çıkan öğrenciler Hristiyanlık dininin İslamiyet’ten önce olduğu sonucuna ulaştıkları görülmüştür. Grup bazında değerlendirildiğinde başarı düzeyi yüksek olan 1. gruptaki öğrencilerin daha başarılı oldukları sonucuna ulaşılmaktadır.Anahtar Kelimeler

Sosyal Bilimler Eğitimi, Zaman, Kronolojik Düşünme Becerisi, Müze, Görseller.


Reference