Özet


ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR

Ortaokul öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları zorlukların araştırıldığı bu çalışmada nitel araştırma metodolojisinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunun oluşturulmasında amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilikten yararlanılmıştır. Bu kapsamda Türkiye’nin 3 farklı ilinde (İstanbul, Diyarbakır, Ağrı), farklı alanlarda (Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler öğretmenliği) görev yapmakta olan toplam 36 ortaokul öğretmeni, araştırmaya dahil edilmiştir. Bu kapsamda her üç ilden 3’ü Türkçe öğretmenliği, 3’ü matematik öğretmenliği, 3’ü fen bilimleri öğretmenliği ve 3’ü sosyal bilgiler öğretmenliği olmak üzere 12’şer ortaokul öğretmeni seçilmiştir. Araştırma verilerinin toplanma sürecinde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Diyarbakır ve Ağrı illerinde görev yapan öğretmenlerle yüz yüze, İstanbul’da görev yapanlarla ise telekonferans yöntemiyle görüşülmüştür. Veri toplama sürecinde, katılımcıların verdikleri yanıtlara bağlı olarak ek sorular da sorularak derinlemesine bilgi edinmeye çalışılmıştır. Toplanan veriler, içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları, teknolojiye yönelik zorluklar, öğretimin uygulanmasına yönelik zorluklar, iletişimin sağlanmasına yönelik zorluklar, ölçme ve değerlendirmeye yönelik zorluklar, öğrenme hedeflerine ulaşmadaki zorluklar şeklinde 5 başlık altında ifade edilmiştir. Araştırmanın bulguları kapsamında ulaşılan sonuçlar, yine 5 başlık altında benzer çalışmaların sonuçlarından da yararlanılarak tartışılmıştır. Araştırmada ulaşılan en belirgin sonuçların teknolojiye yönelik ve öğretimin uygulanmasına yönelik zorluklar temelinde olduğu ve illere göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. Bu kapsamda Ağrı ilinde görev yapmakta olan öğretmenlerin çoğunluğunun yaşadığı birincil zorluk, teknik alt yapının yetersizliği iken Diyarbakır ve İstanbul illerinde görev yapan öğretmenlerin bu sorunu yaşamadıkları saptanmıştır. Öte yandan her üç ildeki öğretmenlerin çoğunluğunun öğretim sürecinin uzaktan sağlıklı biçimde uygulanamamasından şikâyet ettiği görülmüştür. Araştırmanın son aşamasında; teknoloji sağlayıcısı kurumlara, eğitim planlayıcılarına, öğretmenlere, öğrencilere ve öğrenci velilerine yönelik olarak uzaktan eğitimin etkin ve faydalı biçimde uygulanabilmesi için önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler

Uzaktan eğitim, Covid-19 salgını, ortaokul öğretmenleri, karşılaşılan zorluklar.


Reference