Özet


OKUMA ÇEMBERLERİ DENEYİMİNLERİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin okuma çemberleri ile edindikleri deneyimlerin okumaya yönelik tutumları üzerindeki etkisini ve yansımalarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın katılımcılarını yedi farklı ilkokulda öğrenim gören toplam 174 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Karma desene dayalı olarak yürütülen araştırmanın nicel aşamasında tek gruplu ön test-son test modeli tercih edilmiştir. Araştırmanın nicel kısmı olan bu aşamasında da okuma çemberlerinin ilkokul öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarına etkisi incelenmiştir. Katılımcılarla bir eğitim-öğretim yılı boyunca 12 okuma çemberi gerçekleştirilmiş ve her çemberde bir kitap olmak üzere toplam 12 kitap okunmuştur. Araştırmanın nitel boyutunda ise uygulama sürecinde her dört okuma çemberinin ardından yedi ilkokulda dokuzar öğrenciden oluşan gruplarla üçer kez odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Bir yılda 21 odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. İlkokul öğrencilerinin okuma çemberleri ile edindikleri deneyimlerin okumaya yönelik tutumlarına nasıl yansıdığını açığa çıkarmak amacıyla görüşmeler yoluyla elde edilen nitel veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın nicel verilerinin analizi sonucunda, katılımcıların okumaya yönelik tutumlarında bir artış sağlandığı ancak bu artışın istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmüştür. Bunun yanında nitel verilerden elde edilen bulgulardan ise okumaya yönelik eğilim, okuma çemberlerinin yararları ve okuma alışkanlığını geliştirme boyutları açığa çıkmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, okuma çemberlerinin okur-yazar bir toplum olma yolunda ilkokul öğrencilerinin yetişmelerine katkı sunması açısından önem taşımaktadır.Anahtar Kelimeler

Okuma çemberleri, okuma tutumları, ilkokul öğrencileri, karma desen


Reference