Özet


CANLILAR DÜNYASI ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE TAHMİN - GÖZLEM - AÇIKLAMA İLE DESTEKLENMİŞ SINIF DIŞI EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINA ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı; 5. sınıf “Canlılar Dünyası” ünitesi kapsamında “Canlıları Tanıyalım” konusunun öğretiminde Tahmin-Gözlem-Açıklama (TGA) ile desteklenmiş sınıf dışı eğitim etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarı ve öğrenmelerindeki kalıcılığına etkisini tespit etmektir. Karma araştırma yöntemlerinden biri olan yakınsayan paralel desenin uygulandığı araştırmanın nicel boyutunda, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Karadeniz bölgesindeki bir büyükşehrin ilçe merkezindeki bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 5. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın deney grubunda 32 öğrenci, kontrol grubunda 30 öğrenci bulunmaktadır. Uygulama aşaması 4 hafta süren çalışmada, araştırmacı tarafından geliştirilen TGA stratejisi ile desteklenmiş sınıf dışı eğitim etkinlikleri, 5E öğrenme modeline göre tasarlanan ders planlarına uygun olarak deney grubuna uygulanırken, kontrol grubuna mevcut öğretim programına uygun etkinlikler sınıf ortamında uygulanmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları ile son şeklini alan “Canlılar Dünyası Akademik Başarı Testi” ön test, son test ve uygulamadan 4 hafta sonra ise kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Nicel verilerin çözümlenmesi için SPSS 13.0 istatistik programı kullanılmış, “Shapiro-Wilks Analizi” ve “Bağımsız Örneklemler için t-Testi”nden yararlanılmıştır. Nitel verilerin analizinde, betimsel analiz yapılırken, frekans ve yüzde dağılımlarına yer verilmiştir. Verilerin analizi sonucunda, deney ve kontrol grubunun puanları karşılaştırıldığında, deney grubu lehine anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda “Canlılar Dünyası” ünitesi kapsamında “Canlıları Tanıyalım” konusunun öğretiminde TGA ile desteklenmiş sınıf dışı eğitim etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarıları ve öğrenmelerindeki kalıcılık üzerine olumlu etkisinin olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler

Sınıf dışı eğitim, Tahmin-Gözlem-Açıklama, kalıcılık, akademik başarı, canlılar dünyası


Reference