Özet


ÖĞRENCİLERİN ALGILARINA GÖRE ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin algılarına dayalı olarak öğretmen liderliği ölçeğinin geliştirilmesidir. Araştırma, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Zonguldak ili Ereğli ilçesinde yürütülmüştür. Bu çerçevede, öğretmen liderliği ölçeğinin yapı geçerliği, güvenirliği ve ortaya çıkan yapının doğrulanmasını sağlamak üzere iki ayrı çalışma grubu oluşturulmuştur. Araştırmanın birinci çalışma grubunu, ortaokul kademesinde öğrenim gören 293 öğrenci oluştururken ikinci çalışma grubunda ise 171 öğrenci çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırma kapsamında, yol amaç liderlik teorisi temel alınarak dört boyutta 32 maddelik havuz oluşturulmuştur. Pilot uygulamada ise uzman görüşüne göre şekillendirilen 27 maddelik form kullanılmıştır. Pilot uygulama neticesinde yapı geçerliğini incelemek üzere Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) kullanılmıştır. Bu yapının doğruluğunu test etmek için ise Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Veriler Mplus 8.5 yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, ortaokul öğrencilerinin görüşleri doğrultusunda katılımcı, yönlendirici, destekleyici ve başarı odaklı olmak üzere dört faktörlü yapının doğrulandığını göstermektedir. Öğretmen liderliği ölçeğinin nihai formu 20 maddeden oluşmuştur. Araştırma kapsamında geliştirilen Öğretmen Liderliği Ölçeğinin (ÖLÖ) öğrencilerin algılarına göre öğretmenlerin liderlik davranışlarını ölçmeye yönelik kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermiştir.Anahtar Kelimeler

Öğretmen liderliği, katılımcı, yönlendirici, destekleyici ve başarı odaklı


Reference