Özet


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİMLERİNİN SPORDA TERCİH ETTİKLERİ LİDERLİK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin empatik eğilimlerinin liderlik davranışlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında, çalışmanın araştırma grubunu; 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Yozgat Bozok Üniversitesi ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde öğrenim gören üniversite öğrencileri içerisinden kolaylıkla bulunabilen örnekleme yöntemi ile belirlenen 201 kadın 213 erkek olmak üzere toplam 414 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada; öğrencilerin empatik eğilimlerini belirlemek üzere Dökmen, (1988) tarafından hazırlanan “Empatik Eğilim Ölçeği” (EEÖ), öğrencilerin tercih ettikleri ve algıladıkları liderlik davranışını ise Chelladurai ve Saleh’ nin (1980) geliştirdiği Tiryaki, (2000) Türk Kültürüne uyarladığı “Spor İçin Liderlik Ölçeği’ ’kullanılmıştır. Kolmogorov-Smirnow değerleri verilerin normal dağıldığını göstermiştir. Verilerin analizinde Independent-Samples T Testi, One-Way ANOVA, Pearson Korelasyon ve Basit Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Bu doğrultuda yapılan analizler sonucunda, öğrencilerin liderlik davranışlarının ortalama puanlarının yüksek düzeyde olduğu, empatik eğilimlerinin ise ortalama puanlarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların empatik eğilimleri ile liderlik davranışları arasındaki korelasyon incelendiğinde; öğrencilerin empatik eğilimleri ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları ile liderlik davranışları eğilimleri ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir. Empatik eğilimlerin, liderlik davranışları üzerindeki etkisine ilişkin doğrusal regresyon analiz sonuçları incelendiğinde; Empatik eğilimlerin liderlik davranışlarına olumlu yönde etkilediği ancak bu etkinin istatiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak liderlik özellikleri ve empati kurma becerilerinin eğitimle geliştirilebilir özelliğe sahip olması nedeniyle, öğrenciler için eğitim programları hazırlanması ve hazırlanacak bu programların düzenli uygulanması önerilmektedir.Anahtar Kelimeler

Üniversite öğrencisi, liderlik davranışı, empatik eğilim


Reference