Özet


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE DAYALI UZAKTAN EĞİTİMİN SWOT ANALİZİ

Bu araştırmada uzaktan eğitim sürecinde uygulamalı bir ders olan Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersini toplumun en küçük ama gelişimi en hızlı birimi ile çalışacak olan Okul Öncesi Öğretmeni adaylarının görüşlerine dayalı olarak SWOT analiz ile incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları İç Anadolu Bölgesi’nde bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 52 okul öncesi öğretmen adayıdır. Araştırmanın verileri nitel veri toplama yöntemlerinden doküman analizi ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bu araştırmada elde edilen veriler SWOT Analizi paralelinde güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler olarak kategorileştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda katılımcıların uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen THU dersine yönelik güçlü yönler olarak en fazla tekrarladıkları görüşler; mutlu olma, yardımlaşma, özgüven geliştirme, evden yapılması, insanları bilinçlendirmek, çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlama, verimli olması şeklinde sıralanmıştır. Zayıf yönler olarak ise en çok alanda uygulama yapamamak, manevi haz alamamak, etkinlik bulmakta zorlanmak, sosyal etkileşim kurulamaması yine sınıf arkadaşları ile iletişim kurmakta zorlanmak, mesleki deneyim kazanamamak ve donanım eksikliği bildirilmiştir. Katılımcıların fırsat olarak en fazla tekrarladıkları görüşler; THU gibi uygulamalı bir dersin uzaktan öğrenme ortamında yürütülmesi ile ilgili deneyim kazanmak, etkinliklerle çok kişiye ulaşabilmek, mesleki gelişim ve etkinlik geliştirmeyi öğrenmek olmuştur. Yine aynı katılımcıların tehdit olarak gördükleri unsurlar ise internet hızı ve alt yapı eksikliğinden kaynaklanan sorunlar, denetim zorluğu ve ders içeriğinden kaynaklı sorunlardır.Anahtar Kelimeler

Uzaktan eğitim, Topluma hizmet uygulamaları, SWOT analizi, Okul öncesi eğitim, Okul öncesi öğretmen adayları


Reference