Özet


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN KÜLTÜREL MİRAS EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Geçmişte yaşamış uygarlıkların oluşturdukları tarihi ve kültürel zenginlikler eğitim vasıtasıyla gelecek kuşaklara aktarılmaktadır. Sosyal bilgiler dersinde kültürel miras eğitiminin verilmesi toplumun tarihini, değerlerini ve kültürünü öğrenen bireyler yetiştirmenin yanı sıra öğrencilerin kimlik gelişiminin desteklenmesine de yardımcı olmaktadır. Yapılan çalışma ile kültürel miras eğitimi verilirken öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların neler olduğunun belirlenmesi ve öğretmenlerin beklentilerine yönelik çözüm yollarının bulunması amaçlanmaktadır. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin “kültürel miras eğitimine yönelik görüşlerini” tespit etmeyi amaçlayan bu çalışma, Kars ili merkez ortaokullarında görev yapan 17 sosyal bilgiler öğretmeniyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kültürel miras eğitimine yönelik düşünce ve deneyimlerine dair görüşlerini tespit etmek amacıyla alan yazından yararlanılarak araştırmacı tarafından “kültürel miras eğitimi” yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur. Toplanan nitel verileri açıklayabilmek ve ilişkilere ulaşabilmek için analiz esnasında ortaya çıkan açıklayıcı, çıkarımsal kodlar kullanılmıştır. Güvenirliği artırmayı sağlamak amacıyla görüşme analizleri farklı alan uzmanı aracılığıyla ayrı ayrı kodlanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda, kültürel miras eğitiminde öğretmenler daha çok düz anlatım ve soru-cevap yöntemini kullanırken görsel olarak çeşitli materyallerden faydalandıkları ve öğrencilerin kültürel miras eğitimi hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda sosyal bilgiler öğretmenleri kültürel miras eğitiminde öğrencilerin kültürel miras öğelerine yabancı olmaları, öğrencilerin yaşadıkları bölgenin dışındaki yerleri bilmemesi, gezi için prosedürlerin fazla olması gibi farklı sorunlar yaşadıklarını bu sorunların çözümüne yönelik da öğrencilerin farklı yerleri gezmelerine imkan sağlanması, ders materyallerinin artırılması ve somutlaştırmanın yapılması gerektiğini tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Sosyal bilgiler, kültürel miras, öğretmen, öğrenme.


Reference