Özet


OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARİYER EVRELERİNDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

Bireyin kariyer gelişiminde değişik aşamalar olmakla birlikte, bu gelişim doğum öncesinden başlayıp yaşamın bitimine kadar olan süreci kapsamaktadır. Okul yöneticilerinin de profesyonel yaşamında bilimsel olarak belirlenen kariyer evreleri ve bu evrelerde karşılaştıkları zorluklar bulunmaktadır. Okul yöneticilerinin kariyer evrelerinde karşılaştıkları zorluklar ve bu zorluklara yönelik çözüm önerilerinin incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada nitel araştırma yöntemine uygun olarak durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formları ile elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen 15 erkek ve beş kadın okul yöneticisi oluşturmaktadır. Veriler içerik analizi yoluyla incelenmiş ve beş alt temaya bağlı kodlar oluşturulmuştur. Çalışmanın bulguları, okul yöneticilerinin kariyer evrelerinde en çok karşılaştıkları zorlukların başında bürokrasi, öğretmen tutumları, üst düzey yöneticiler, okulların durumları ve hizmet öncesi eğitim eksikliği gibi durumları öne çıkarmaktadır. Zorlukların üstesinden gelmek için bazı yöneticilerin hizmet içi eğitimler ile kendilerini geliştirdiği ve güncel tuttuğu, bazılarının ise tecrübeli idarecilerden destek aldığı görülmektedir. Karşılaşılan zorlukların üstesinden gelinmesinde ise geçmiş yaşantıların ve deneyimlerin okul yöneticileri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okul yöneticilerinin zorlukların üstesinden gelme çabalarında geçmiş deneyimlerin etkili olduğu sonucuna varılırken, uzun süredir yönetici pozisyonunda olan yöneticilerin ve deneyimli öğretmenlerin bu zorlukları daha kolay bir şekilde aştığı görülmektedir.Anahtar Kelimeler

Okul yöneticileri, kariyer evreleri, kariyer güçlükleri.


Reference