Özet


OSMANLI DÖNEMİNDE İNGİLİZCE KONUŞANLARA TÜRKÇE ÖĞRETMEK AMACIYLA YAZILAN KİTAPLARIN KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Teknolojinin gelişmesi ve iletişim hızının artması birçok alanda gelişimi beraberinde getirmiştir. Hızla gelişmekte olan alanlardan biri de dil öğretimidir. Dil öğretimini eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmek için dilin kuralları haricinde dilin konuşulduğu coğrafyayı, o dili konuşan toplumun kültürünü ve toplumsal hafızasını da aktarmak gerekmektedir. Bu açıdan dil öğretimi esnasında değinilmesi gereken konular arasında meslekler ve kaybolmaya yüz tutmuş meslekler de yer almaktadır. Türkçe öğrenen insanların kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri görmesi, sosyal hayatta bu meslek isimleri, meslekleri icra eden insanlar veya meslek sonucu ortaya çıkan ürünlerle karşılaştıklarında uyum sağlamalarını kolaylaştıracaktır. Bu araştırmanın amacı Osmanlı döneminde İngilizce bilenler için yazılmış Türkçe öğretimi kitaplarında yer alan meslekler arasında Ticaret Bakanlığı tarafından kaybolmaya yüz tutmuş meslekler olarak sınıflandırılan meslekleri belirlemektir. Bu mesleklerin Osmanlı döneminde toplum hayatındaki yerini belirlemek Türkçeyi sonradan öğrenen ve Türk kültürünü yeni tanıyan insanların Türkçeye ve Türk kültürüne uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından 2019 yılında güncellenen Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Listesi kullanılmıştır. Osmanlı döneminde İngilizce bilenler için yazılmış on yedi eser kaybolmaya yüz tutmuş meslekler listesi çerçevesinde incelenmiştir. Araştırma sonucunda listede yer alan yirmi üç mesleğin toplam doksan sekiz kez eserlerde kullanıldığı görülmüştür. Osmanlı döneminde eser veren on dört yazardan on ikisinin yazdığı eserlerde ilgili meslekler ver alırken bu yazarlar arasında mesleklere en fazla yer veren yazar James William Redhouse’tur. Dönem eserlerin yer alan mesleklerin çoğunun Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Listesi’nde yer alması teknolojinin olumlu ve olumsuz etkilerini göstermektedir.Anahtar Kelimeler

Teknoloji, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, meslek


Reference