Özet


EĞİTİM FELSEFESİ DERSİ KAPSAMINDA “İNSAN DOĞASI” SORUNSALININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KİMLİKLERİNE YANSIMALARI

Bu araştırmanın amacı eğitim felsefesi dersi kapsamında insan doğası sorunsalının öğretmen adaylarının mesleki kimliklerine yansımalarını incelemektir. Bu çalışma temel yorumlayıcı desende nitel bir araştırmadır. Araştırma verileri bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesinde, 2020-2021 Güz Döneminde Eğitim Felsefesi dersi alan öğretmen adaylarından elde edilmiştir. Öğretmen adaylarına insan doğasına ilişkin üç yaklaşımı içeren tanım düzeyinde açıklayıcı bilgi sunulmuş ve elde edilen veriler doğrultusunda onların insan doğası sorunsalına bakış açılarının mesleki kimliklerine yansımaları felsefi bir sorgulamadan geçirilmiştir. Katılımcılar amaçlı örnekleme türlerinden “ölçüt örnekleme” stratejisi izlenerek belirlenmiştir. Araştırmaya toplam 125 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma çerçevesinde elde edilen yazılı verilerin çözümlenmesinde içerik çözümlemesi benimsenmiştir. Soru formunda yer alan soruların dinamiklerine uygun olarak tümevarımcı ve tümdengelimci çözümleme birlikte kullanılmıştır. Araştırma bulguları öğretmen adaylarında insan doğasının neliğine ilişkin yaklaşımlardan en baskın olanın “tabula rasa” yaklaşımı olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca bir öğretmenin insan doğasına ilişkin yaklaşımının mesleki pratiklere öğretimin anlamı ve öğretmenin rolleri açısından yansıyacağı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda ulaşılan en genel sonuç öğretmen adaylarının insan doğasına ilişkin yaklaşımlarının öğretim süreçlerinin temel özelliklerini etkileyeceği beklentisidir.Anahtar Kelimeler

Eğitim Felsefesi, insan doğası, mesleki kimlik, felsefi analiz


Reference