Özet


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE SPORUN YAŞAM BECERİLERİNE ETKİSİ İLE ÖĞRENCİLERİN DERS DIŞI ETKİNLİKLERE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinde sporun yaşam becerilerine etkisini ve öğrencilerin ders dışı etkinliklere yönelik tutumunu belirleyerek, ölçüm araçlarının çeşitli değişkenler ile ve kendi aralarında olan etkileşimini incelemektir. Çalışmaya kolayda örneklem yöntemi ile seçilen, ortaokul düzeyinde öğrenim gören 291 öğrenci katılmış, çalışma grubuna ait veriler ise “Ders Dışı Sportif Etkinliklere Yönelik Öğrenci Tutum” ölçeği ve “Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi” ölçekleri ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi ANOVA, post hoc testleri ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları kadın katılımcıların, 10 yaş grubunun, voleybolcuların ve haftalık 4 kez sportif etkinliklere katılan öğrencilerin diğer gruplara oranla daha yüksek puanlar ortaya koydukları belirlenmiştir. Diğer yandan sporun yaşam becerilerine etkisi ve ders dışı sportif etkinliklere yönelik tutum arasında pozitif yönlü orta düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır. Ders dışı sportif etkinliklere yönelik tutumun, sporun yaşam becerilerine etkisini anlamlı biçimde yordadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, ortaokul düzeyindeki öğrencilerin ders dışı sportif etkinliklere yönelik tutumlarının, spora katılım ile birlikte yaşam becerilerini geliştirmede etkili aracı olduğu söylenebilir.Anahtar Kelimeler

Spor, yaşam becerileri, ders dışı etkinlik, tutum


Reference