Özet


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN “YAYLI ÇALGILAR” KAVRAMINA İLİŞKİN KULLANDIKLARI METAFORLARIN İNCELENMESİ

Mesleki müzik eğitiminin önemli bir boyutunu oluşturan çalgı eğitimi teknik ve müzikal bilgi ve becerilerin kazandırıldığı geliştirildiği teorik ve uygulamalı yönüyle uzun ve zorlu bir eğitim sürecini kapsar. Yaylı çalgılar çalgı eğitiminin önemli bir kolunu oluşturur. Yaylı çalgılar ailesi olarak bilinen (Keman, Viyola, Viyolonsel ve Kontrbas) bu çalgılar solo ve toplu çalmada önemli bir yere sahiptirler. Teknik açıdan oldukça zengin seslendirme olanakları, tınısal özellikleri, insan sesine yatkınlık, müzikal ifade gücü gibi özelliklerinden dolayı müzik eğitiminde sevilen ve tercih edilen çalgılar olmuşlardır. Bu araştırmanın temel amacı, güzel sanatlar fakültesi müzik bölümünde yaylı çalgı eğitimi alan öğrencilerin “yaylı çalgılar” kavramına ilişkin sahip oldukları algıların metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarılmasıdır. Araştırma nitel bir çalışma olup, çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 1, 2 ve 3. sınıflarda öğrenim gören ve araştırmaya istekli olarak katılan toplam 23 yaylı çalgı eğitimi alan öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak öğrencilere “yaylı çalgılar …… gibidir, çünkü …….” ifadesi bulunan formlar dağıtılmış ve cümleyi kendi düşüncelerine göre tamamlamaları istenmiştir. Daha sonra öğrencilerin kendi ifadelerini yazdığı formlar toplanarak elde edilen veriler üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesi süreci adlandırma, eleme, kategorilendirme ve geçerlik ve güvenirliği sağlama olmak üzere dört aşamada gerçekleşmiştir. Verilerin analizi sonucunda Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri tarafından oluşturulan 23 metafor 8 kategorisel başlık altında toplanmıştır. Çalışma sonucuna göre yaylı çalgılar kavramına ilişkin belirlenen kavramsal kategorilerden “Huzur veren” kategorisinin en yoğun katılım gösterilen kategori olduğu tespit edilmiştir. Bu kategoriyi sırasıyla “Duygu ve tat veren”, “Yaşam Biçimi”, “Sonsuzluk”, “Yansıtan”, “Öğreten”, “Güçlü ve kuvvetli”, “Güzellikler Sunan”, kategorilerinin takip ettiği belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler

Yaylı çalgılar, metafor, güzel sanatlar fakültesi


Reference