Özet


PANDEMİ SÜRECİNDE ESNEK ÇALIŞMANIN ÖRGÜT İKLİMİ VE MOTİVASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu araştırma pandemi sürecinde esnek çalışmanın örgüt iklimi ve motivasyon üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinde sıklıkla kullanılan betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapan basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 20 personel oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre pandemi sürecinde esnek çalışma programına geçen gençlik ve spor il müdürlüğü çalışanlarının tamamına yakını örgüt ikliminden memnun olduklarını belirtmişlerdir. Çalışma ortamındaki iş arkadaşlarıyla olan ilişkileri ve samimi ilişkiler örgüt iklimini olumlu olarak değerlendirmelerine neden olurken; kurumdaki idarecileri örgüt iklimini olumsuz olarak değerlendirmelerine sebep olmuştur. Araştırmaya katılanlar pandemi sürecinde esnek çalışma programında içsel motivasyonu sağlayan kaynağın işini sevmek olduğunu belirtirken; içsel motivasyonu bozan durumlar olarak resmi prosedürler, psikolojik durum ve yorgunluk gibi çeşitli sebepleri ileri sürmüşlerdir. Bu süreçte dışsal motivasyon kaynağı olarak yönetici desteği ve ortamdaki fiziksel şartların iyi olması belirtilirken; dışsal motivasyonu bozan durumlara iş arkadaşlarının kötü tutumu yöneticilerin hata araması gibi sebepler belirtilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre pandemi sürecinde esnek çalışmanın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarının örgüt iklimi ve motivasyonunu genel olarak olumsuz etkilemediği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarının olumlu bir iklime sahip olduğu ve motivasyonlarının yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler

Pandemi süreci, Esnek çalışma, Motivasyon, Örgüt iklimi


Reference