Özet


SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ BULMA KAYGISI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

İşsizlik ve istihdama ilişkin sorunların yarattığı iş bulma kaygısı, üniversite öğrencilerinin gelecekle ilgili umutsuzluğa kapılmaları ve kariyerleriyle ilgili kararlarını doğrudan ve olumsuz anlamda etkilemesi bakımından önemli bir olgudur. Mevcut araştırma ile spor bilimlerinde öğrenim gören öğrencilerin iş bulma kaygılarını belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada, ölçek geliştirme çalışmalarında kullanılan ve karma araştırma yöntemlerinden keşfedici sıralı desen kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmanın nitel bölümü için 16 öğrenci, açımlayıcı faktör analizi (AFA) için 205 öğrenci ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) için 304 öğrenci olmak üzere Spor Bilimlerinde öğrenim gören toplam 525 öğrencinin oluşturduğu örneklem grubundan toplanmıştır. Nitel verilerin analizinde tematik analiz yöntemi uygulanmıştır. Tematik analiz sonucu elde edilen maddelerin ölçeğe uygunluğu için AFA ve bu yapının sınanması için DFA uygulanmıştır. Nitel araştırma sonucu elde edilen 19 maddeye açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Spor bilimleri öğrencilerinin iş bulma kaygısı ölçeği için toplanan verilerin faktör analizine uygunluğu için yapılan analizde KMO değerinin (0,914) olduğu tespit edilirken, Barlett Sphericity testi sonucunun (2244.638, df:55, p<.001) olduğu tespit edilmiştir. AFA sonucunda 8 madde ve tek boyuttan oluşan bir yapı elde edilmiştir. Tek boyutlu yapının özdeğerinin 4,987 ve açıkladığı varyans oranının ise %62,341 olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu yapının sınanması için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. DFA analizi sonuçlarına göre χ2/sd (3,257), GFI (0,956), CFI (0,981), AGFI (0,912), NFI (0,973), RMSEA (0,08) değerlerinin kabul edilebilir değerlere ulaştığı, ölçeğin cronbach alpha değerinin ise 0,958 olduğu tespit edilmiştir. Ölçüt geçerliliği için DFA analizi yapılan veri seti üzerinde madde toplam test korelasyonları ile %27’lik alt ve üst grupların arasındaki puan farkına bakılmıştır. Ölçüt geçerliliği için alt ve üst gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu ve korelasyon katsayısının gerekli koşulları sağladığı saptanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre “Spor Bilimleri Öğrencilerinin İş Bulma Kaygısı Ölçeğinin” geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ifade edilebilir.Anahtar Kelimeler

Spor bilimleri öğrencileri, iş bulma kaygısı, geçerlik ve güvenirlik, ölçek geliştirme


Reference