Özet


TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİLLİ MÜCADELE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve ortaöğretim tarih müfredatında önemli bir yere sahip olan Milli Mücadele hakkında tarih öğretmen adaylarının görüşlerini ortaya koymaktır. Milli Mücadele konusu, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programında ikinci ünitede yer almakta olup, kazanım sayıları ve ayrılan süreyle birlikte dersin %25’lik bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu rakam, Milli Mücadele konusunun ağırlığını ve dersteki yerini göstermesi bakımından oldukça önemli ipucu vermektedir. Ortaöğretimde bu ders, tarih öğretmenleri tarafından işlenmektedir. Bu bakımdan tarih öğretmenlerinin konuya yönelik algı ve tutumlarının bilinmesi, dersin amaçlarına ulaşmada ve beklenen öğrenme kazanımlarının gerçekleşmesinde oldukça etkili olacaktır. Ayrıca içinde bulunduğumuz zaman dilimi Milli Mücadelenin yüzüncü yılına karşılık gelmektedir. Bu özellik, çalışmanın önemini daha da artırmaktadır. Araştırmada, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 11 tarih öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler, amaca uygun olarak hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Bulgular elde edildikten sonra birkaç kez okunmuş ve içerik analizi metoduyla özetlenip yorumlanarak çözümlenmiştir. Bulgulardan hareketle, katılımcılar Milli Mücadeleyi, vatanı işgal eden emperyalist güçlere karşı verilen bağımsızlık savaşı olarak görmektedir. Katılımcıların yarıdan fazlası, tarih öğretmenleri ve tarih ders kitaplarının konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini etkilediğini belirtmiştir. Tarih öğretmen adayları, Milli Mücadeleyle ilgili eserlerden en çok roman okumuş ve belgesel izlemiştir. Mustafa Kemal Atatürk, tüm katılımcılar tarafından Milli Mücadelenin kahramanı olarak ifade edilirken, bölgesel kahramanlardan da bahsedilmiştir. Ayrıca katılımcıların yarıdan fazlası kadın kahramanları belirtmiştir. Araştırma sonucunda tarih öğretmen adaylarının tarihi bir bütün olarak değerlendirdikleri fark edilmiştir. Yine, okul dışı ve okul içi olmak üzere tarih eğitiminde pek çok bileşenin olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler

Milli Mücadele, İnkılap Tarihi, Tarih Eğitimi, Öğretmen Adayı


Reference