Özet


KÖY ENSTİTÜLERİNDE OKUL SPOR FAALİYETLERİ ÖRGÜTLENMESİ

Eğitim öğretim faaliyetlerinin en önemli amaçlarından birisi de okullardaki sprotif faaliyetler ile öğrencilere davranış ve değer kazandırmaktır. Eğitimde süreklilik ve devamlılık bağlamında, Türkiye’de eğitim tarihi açısından önemli bir misyon üstlenmiş Köy Enstitülerinde gerçekleştirilen okul spor faaliyetleri ve uygulamalarının da incelenmesi önemlidir. Ayrıca literatürde Köy Enstitüleri ile ilgili oldukça fazla çalışma olmasına ragmen Köy Enstitüleri’nde uygulanan beden eğitimi ve spor faaliyetleriyle ilgili yeterli çalışmanın olmaması bu çalışmanın yapılmasındaki en önemli etkenlerden birisidir. Bu amaçla Köy Enstitülerinin 1943, 1947 ve 1953 yılı öğretim programları ile Talim ve Terbiye Kurulu tarafından yayımlanan 1940-1960 yılları arasındaki Tebliğler Dergileri incelenmiştir. Bulgulara ulaşmak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Bu amaçla ayrıntılı literatür araştırması yapılmış, veri toplama ve analiz işlemlerinde verilerin kendi içinde anlamlı olmalarına dikkat edilmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, veri toplama aracı ve veri analizi arasındaki tutarlık sürekli göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca araştırmada elde edilen veriler ışığında içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Köy Enstitüleri bünyesinde okul spor faaliyetlerinin sınıflar içi, şubeler arası, sınıflar arası ve kümeler arası olmak üzere ve daha çok Köy Enstitülerinin kendi içinde gerçekleştiği söylenebilir. Ayrıca okul spor faaliyetleri kapsamında yapılan yarışmalarda enstitülerin kurulduğu bölgenin coğrafi şartlarına uygun spor müsabakalarının yapılması, enstitülerin kurulduğu yerlere göre müsabaka bölgelerinin oluşturulması ve spor müsabakalarının bu bölgelerde yer alan enstitüler arasında yapılması da diğer eğitim kurumlarında uygulanan okul spor faaliyetlerinden farklı olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca okul spor faaliyeti kapsamında en fazla ilgilinin atletizm branşında olduğu söylenebilirken, enstitülerin beden eğitimi ders içeriklerine göre okul spor faaliyetlerine daha az spor branşıyla kaldığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Köy Enstitüleri, okul spor faaliyetleri, spor branşları.


Reference