Özet


OKUL ÖNCESİ KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA BİR EYLEM ARAŞTIRMASI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖRNEĞİ

Bu araştırmada, bir anaokulunda görev yapan ve sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan öğretmenler ile sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunmayan öğretmenlerin BEP hazırlama ve geliştirme eğitimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden katılımcı eylem araştırması yaklaşımına dayalı olarak planlanan bir çalışmadır. Araştırmaya katılanlar okul müdürü, okul öncesi öğretmenleri, özel eğitim uzmanı olarak araştırmacı, kaynaştırma öğrencileri ve geçerlilik/güvenirlilik komitesi üyeleridir. Uygulama sürecinin ilk basamağında BEP hazırlama ve geliştirme eğitimine hazırlık amacıyla kaynaştırma öğrencilerinin BEP’leri incelenmiştir. Uygulama sürecinin ikinci basamağında araştırmacı tarafından BEP hazırlama ve geliştirme eğitimi gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme soruları hazırlanmış ve BEP eğitiminin etkililiği konusunda okul müdürü ve öğretmenlerden görüş alınmıştır. Ayrıca eğitim sonrası hazırlanan BEP'ler kontrol edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin BEP eğitimi sonucunda kendilerini geliştirdikleri gözlemlenmiştir. Son olarak öğretmenler özel gereksinimli çocuklara uygun amaçların belirlenmesinin çocuğun sosyal becerileri üzerinde etkilerinin olduğunu belirtmişlerdir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının yetiştirilmesi için ilgili lisans programlarının yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlere benzer BEP eğitimleri verilebilir.Anahtar Kelimeler

Kaynaştırma eğitimi, okul öncesi öğretmeni, öğretmen eğitimi


Reference