Özet


OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ SERBEST ZAMAN DOYUMU İLE BİLİŞSEL ESNEKLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bireyin herhangi bir olaya, duruma yönelik yaklaşımını veya düşünme biçimini, ortaya çıkan yeni duruma adapte edebilme yeteneğini ifade eden bilişsel esneklik kavramı ve hayatta kalabilmek adına gerçekleştirdiği çalışma faaliyetlerinin ve temel gereksinimlerinin dışında kalan zamanda sağladığı tatmini ifade eden serbest zaman doyumu kavramı bu çalışmanın temel kavramlarını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı okul psikolojik danışmanlarının serbest zaman doyumu ile bilişsel esneklikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırma 2019 yılında İstanbul ilinde yer alan devlet okullarında yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 157 kadın, 146 erkek toplamda 303 okul psikolojik danışmanı oluşturmaktadır.  Veri toplama aracı olarak, “Bilişsel Esneklik Envanteri” ve “Serbest Zaman Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve korelasyon analiz kullanılarak test edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, okul psikolojik danışmanlarının bilişsel esneklik ve serbest zaman doyumları yüksek düzeyde bulunmuştur. Okul psikolojik danışmanlarının bilişsel esneklikleri ve serbest zaman doyumları cinsiyet, medeni durum, yaş ve eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Okul psikolojik danışmanlarının bilişsel esneklikleri ile serbest zaman doyumu düzeyleri arasında ise pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  Araştırma bulguları ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılarak, önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler

Bilişsel Esneklik, Serbest Zaman Doyumu, Okul Psikolojik Danışmanları


Reference