Özet


OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETKİ DEVRİ DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMENLERİN İŞE ANGAJE OLMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Araştırmanın amacı, öğretmenlerin okul yöneticilerinin yetki devri düzeylerine yönelik algıları ile işe angaje olma davranışları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. İlişkisel tarama modelinde gerçekleştirilen bu araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim öğretim yılında Rize il merkezi ve ilçelerindeki resmi ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılarak, örneklem oluşturma yoluna gidilmiş ve 417 öğretmen araştırma grubuna dâhil edilmiştir. Araştırmada dizin silme yöntemi ile 16 veri, analizlere geçmeden önce veri setinden çıkartılmıştır. Dolayısıyla 401 adet veri ile analiz işlemine geçilmiştir. Araştırmanın verilerini elde etmek için Gavuz (2008) tarafından Türkçeye uyarlanıp maddeleri yeniden düzenlenen, 6 boyutlu ve 29 maddelik “Okul Paydaşları Yetki Devri Ölçeği” ile Köse (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan 2 boyutlu ve 17 maddelik “İşe Angaje Olma Ölçeği” kullanılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgilere ise araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel ve Mesleki Bilgi Formu” aracılığıyla erişilmiştir. Okul yöneticilerinin yetki devri düzeylerine yönelik öğretmen algıları ile öğretmenlerin işe angaje olma düzeyleri arasındaki ilişkinin ortaya konması maksadıyla korelasyon; yetki devri düzeyi algısının işe angaje olma davranışı üzerindeki rolünün anlaşılması maksadıyla da basit doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, okul yöneticilerinin yetki devretme düzeylerine ilişkin öğretmen algılarının iyi düzeyde; öğretmenlerin işe angaje olma algılarının işe bakış boyutu için yüksek ve işe devam boyutu içinse düşük denebilecek seviyede olduğunu göstermiştir. Yetki devri ile işe bakış boyutu arasında pozitif yönde orta düzey manidar; yetki devri ile işe devam boyutu arasında ise negatif yönde orta düzey manidar bir ilişki bulunmuştur. Her iki ölçeğin alt boyutları arasındaki ilişkiye bakıldığında da manidarlık gösteren ilişkiler tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen regresyon analizi ise işe bakış boyutuna ait varyansın %40’ını, işe devam boyutuna ait varyansın ise %24’ünü açıklayan yetki devrinin işe angaje olmanın anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir.Anahtar Kelimeler

Yetki devri, işe angaje olma, ilkokul, ortaokul, öğretmenler.


Reference