Özet


COVİD-19 KÜRESEL SALGIN SÜRECİNİN UZAKTAN EĞİTİMDE VE GÜNLÜK HAYATTA ÇOCUKLARIN KONUŞMA BECERİSİNE ETKİSİ

İnsanlık tarihini derinden etkiyen önemli olaylardan biri de farklı zamanlarda yaşanan salgın hastalıklardır. Covid-19 küresel salgını tarihsel olarak emsaline rastlanmamış, okulların dünya çapında kapatılması olayına neden olmuş önemli bir salgın olayıdır. Bu salgın sağlık sektöründen sonra ilk ve en büyük etkiyi eğitim sektörüne yapmıştır. Sosyal öğrenmelere dayalı bir dil becerisi olan konuşma becerisi, çocukların çevrelerindeki olayları değerlendirmesi ve bunlar arasında bağlantı kurmasıyla şekillenir ve gelişir. Bu araştırmanın amacı, Covid-19 küresel salgın sürecinin çocukların uzaktan eğitimde ve günlük hayattaki konuşma becerisine etkisini ebeveyn ve yakın akraba görüşleri çerçevesinde ortaya koymaktır. Araştırmanın alt problemlerini; çocukların uzaktan eğitim sürecindeki derslerde genel durumlarının ve konuşmadaki durumlarının nasıl olduğu; uzaktan eğitim kapsamındaki Türkçe derslerinde problemlerin olup olmadığı ve Covid-19 salgın sürecinin çocukların konuşma becerisini nasıl etkilediği oluşturmaktadır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması biçimde desenlenen araştırmanın çalışma grubunu ilkokul ve ortaokul eğitimine devam eden 83 çocuğun aynı evde yaşayan ebeveyn veya bir akrabası oluşturmaktadır. Veriler sormaca formu ile elde edilmiştir. Verilerin analizi için içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Covid-19 salgın sürecinin çocukların uzaktan eğitimde ve günlük hayattaki konuşma becerilerini olumsuz olarak etkilediği tespit edilmiştir. Uzaktan eğitim derslerinde sözel olarak kendini yeterince ifade edemeyen çocukların benzer olarak günlük hayatta da konuştukları konular, kişiler ve konuşma sürelerinin azaldığı durumlarına ulaşılmıştır. Sözcük dağarcığında azalma, sınırlı sayıda ve aynı sözcükleri kullanma, ağız özelliğiyle konuşma gibi konuşma problemlerinin yaşandığı tespiti bu araştırmanın önemli sonuçlarındandır.Anahtar Kelimeler

Covid-19, konuşma becerisi, uzaktan eğitim, ana dili eğitimi


Reference