Özet


ÇOCUK KİTAPLARINDA İLETİ PROBLEMİ: SAFTİRİK GREG’İN GÜNLÜĞÜ

Çocuklar formal eğitim süreçlerinde resmi programın yanı sıra örtük öğrenme ortamlarında da birçok ileti alırlar ve çocukların resmi program dışında yararlandıkları etkin kaynaklardan birisi de çocuk kitaplarıdır. Özellikle çok okunan çocuk kitaplarının içeriğinin incelenmesi örtük öğrenmelerin değerlendirilmesi açısından önemli görülmektedir. Bu düşünceden hareketle bu çalışmada ilk kitabı 2007 yılında satışa sunulan ve çok okunanlar listesindeki yerini serinin diğer kitaplarıyla korumaya devam eden Saftirik Greg’ in Günlüğü isimli kitap ile çocuklara ulaşması muhtemel olumsuz iletileri belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçtan hareketle çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmış ve toplanan veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde karakter özellikleri (f = 184), dil ve üslup (f = 80), değer atfetme (f = 42) ve değersizleştirme (f = 28) olmak üzere 4 tema ve her bir tema için farklı kategori ve alt kategorilere ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda incelenen kitabın, ilkokuldan itibaren okunduğu dikkate alınarak, başkahramanın geliştirilme şekli, işlenen konu ve içerikleri, kullanılan dil ve anlatım biçimi bakımından çocuklara uygunluğunun tartışılır olduğu ve bu kitap aracılığıyla çocuklara olumsuz iletilerin sunulduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Saftirik Greg’in Günlüğü, çocuk kitapları, olumsuz iletiler, örtük program


Reference