Özet


HAFTALIK BEDEN EĞİTİMİ ARTI KONDİSYON PROGRAMININ ADÖLESANLARIN FİZİKSEL UYGUNLUKLARINA ETKİLERİ

Beden eğitimi derslerinin öğrencilerin fiziksel uygunluk bileşenleri üzerindeki etkililiği Türkiye'de halen tartışmalı bir konudur. Bu nedenle, bu çalışma, üç ay için haftada bir toplam 2 saat beden eğitimi dersine katılanlarla, haftada 2 saat beden eğitimi artı üç kez 1 saat kondisyon antrenmanına katılanların fiziksel uygunluk özelliklerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır.  Bu yarı deneysel çalışmada, rastgele olmayan bir katılımcı grubu bir güç ve kondisyon programına maruz bırakıldıktan sonra yalnızca bir kez ölçüldü ve bir kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Veriler, deney grubundan 13 katılımcı ve kontrol grubundan 11 katılımcı olmak üzere 24 erkek adölesandan toplanmıştır. İki grup ve grup içi karşılaştırmalarda deney ve kontrol gruplarının fiziksel uygunluk değişkenlerindeki 12 haftalık değişimi belirlemek için bağımsız ve eşleştirilmiş t testleri kullanılmıştır. Ayrıca 12 haftalık beden eğitimi dersleri ve kondisyon programının etki büyüklüğünü belirlemek için Cohen's d hesaplanmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, ön test sırasında ısınma kalp atım sayısı ve aerobik dayanıklılık değişkenlerinde ve son test sırasında şınav, mekik, aerobik dayanıklılık ve anaerobik dayanıklılık değişkenlerinde deney grubu lehine iki grup arasında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Çalışmamızda, 12 hafta sonra kontrol grubunun şınav, mekik ve anaerobik dayanıklılıklarında anlamlı bir değişiklik olmazken, 12 haftalık kuvvet ve kondisyon programı sonrasında deney grubunun tüm değişkenlerinde istatistiksel anlamlı değişiklikler gözlendi. Sonuç olarak, geleneksel beden eğitimi derslerinin fiziksel uygunluğu geliştirmede yeterince etkili olmadığı göz önüne alındığında, öğrencilerin haftada en az 3 veya 4 kez ek fiziksel ve sportif etkinliklere katılmalarının çok etkili olacağı önerilebilir.Anahtar Kelimeler

Physical education course, physical fitness, frequency of training and course.


Reference