Özet


FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Günümüzde yaşanan çevresel sorunlar dikkate alındığında doğayla bir denge ve uyum içinde yaşamak ancak eğitim yoluyla sağlanabilir. Daha yaşanılabilir bir dünya ve daha iyi bir gelecek düşüncesini ortaya koyan sürdürülebilir kalkınma içinde eğitim önkoşuldur. Sürdürülebilir kalkınma için eğitimin uygulayıcısı olan ve bu süreçte en etkili rolü oynayacak olan öğretmenlerdir. Bu çalışmanın temel amacı fen bilimleri öğretmenlerinin sürdürülebilir kalkınma konusunda görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaca uygun olarak mevcut durumu ortaya koyabilmek amacıyla alan taraması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya Türkiye’nin farklı illerinde görev yapmakta olan 50 fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. Veri toplama aracı olarak çevrimiçi olarak hazırlanmış ve 3 açık uçlu sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Anketler öğretmenlere Google Form aracılığıyla ulaştırılmıştır. Öğretmenlerden elde edilen veriler kod, kategori ve temalar oluşturularak verilerin çözümlenmesine olanak sağlayan içerik analizi yardımıyla analiz edilmiştir. Verilerin analiz edilmesi sonucunda her biri farklı sayıda koda sahip üç kategori elde edilmiştir: sürdürülebilir kalkınma kavramı, sürdürülebilir kalkınmanın amaçları, sürdürülebilir kalkınmanın devamlılığı. Çalışma sonucunda fen bilimleri öğretmenlerinin sürdürülebilir kalkınma kavramını bütüncül olarak ele aldığı görülmüştür. Öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma hakkındaki görüşlerinde genel olarak bütün boyutlara değindiği ancak çevre ve sosyal boyutun ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Çalışma sonunda, ileriye dönük araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler

Fen bilimleri, öğretmen görüşleri, sürdürülebilir kalkınma.


Reference