Özet


ALMANYA TOPLUM BİLİMLERİ (GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN) İLE TÜRKİYE SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNİN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Almanya’nın Berlin eyaletinde 5 ve 6. sınıflarda 2017- 2018 eğitim öğretim yılından itibaren okutulmaya başlanan toplum bilimleri (Gesellschaftswissenschaften) dersi, Türkiye’de 4. sınıftan 7. sınıfın sonuna kadar okutulan sosyal bilgiler dersine benzer şekilde zaman, mekân ve toplum bağlamlarında toplumsal bir arada yaşamın çok yönlü boyutlarıyla ilgilenen bir vatandaşlık eğitimi dersidir. Bu araştırmanın amacı toplum bilimleri dersi ile sosyal bilgiler dersinin öğretim programlarının karşılaştırılarak, dersler arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkarılmasıdır. Karşılaştırma, derslerin genel özellikleri, amaçları, konu/ öğrenme alanları ve kazandırılacak beceriler çerçevesinde yapılmıştır. Bir karşılaştırmalı eğitim örneği olan bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmış ve veriler doküman analizi ile elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemini amaçlı örnekleme yöntemi kapsamında Almanya’da okutulan toplum bilimleri dersi öğretim programı ile Türkiye’de okutulan sosyal bilgiler dersi öğretim programı oluşturmaktadır. Veriler, içerik analizi kullanılarak çözümlenmiş, karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır. Araştırma bulgularına göre; her iki ders de toplu öğretim yaklaşımına göre tasarlanmış olup demokrasi kültürünü geliştirecek, aktif vatandaşlar yetiştirmeyi temel almaktadır. Aktif vatandaşın özellikleri arasında ise sosyal bilgilerde milli kimlik inşası ön plana çıkarken, toplum bilimlerinde evrensel vatandaş yetiştirilmesi anlayışının ön planda olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Gesellschaftswissenschaften, toplum bilimleri, sosyal bilgiler, öğretim programı, karşılaştırmalı eğitim, vatandaşlık


Reference