Özet


MATEMATİK OKURYAZARLIĞI SORU HAVUZU GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Bu çalışmanın amacı alan yazında matematik okuryazarlığı soru yazma çalışmaları kapsamında üretilmiş soruları dil, yapı ve içerik açısından incelemek, revize etmek, sahada denemek, değerlendirmek ve nihayetinde geçerli, güvenilir ve uygulanabilir maddeleri içeren bir soru havuzu elde etmektir. Çalışmanın yönteminde geliştirme araştırmasının biçimlendirici değerlendirme türü esas alınmıştır. Buna göre küçük grup testleri 8. sınıf, saha testleri 9 ve 10. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Küçük grup testlerine 20-30, birinci ve ikinci saha testlerine sırasıyla 3053 ve 2918 öğrenci katılmıştır. Toplam 102 adet soru denenmiştir. Küçük grup testlerinin ardından öğrenci çözümleri analiz edilmiş ve buna göre revize işlemleri gerçekleştirilmiştir. Birinci ve ikinci saha testlerinin sonunda % 27‘lik üst ve alt gruplar yöntemi kullanılmış ve soruların madde analizleri yapılmıştır. Birinci saha testi sonuçlarına göre soruların madde ayırt edicilik değerleri ile üst ve alt gruptaki öğrencilerin çeldiricilere yığılma oranları dikkate alınarak 33 adet soru revize edilmiş ve ikinci saha testinde tekrar denenmiştir. Revize edilen soruların ikinci saha testi analizlerine göre sorularda geçerliği etkileyen yapısal ve bilişsel etkenlere sonuçlarda yer verilmiştir. Bu etkenler revize metodolojisi alanında katkı sağlayabilir. Çalışma sonunda madde ayırt edicilik değeri rjx≥0,30 şartını sağlayan 94 adet soru elde edilmiştir. Ayrıca bu soruların her birinin ölçtüğü matematik okuryazarlığı alt boyutları bu çalışma kapsamında belirlenmiştir. Sorulara, soruların eşleştirildiği matematik okuryazarlığı alt boyutlarına ve madde istatistiklerine eklerde yer verilmiştir. Bu çalışma kapsamında elde edilen sorulara matematik eğitimi araştırmalarında, ders içi etkinlerde ve ölçme değerlendirme faaliyetlerinde yer verilmesinin öğrencilerin matematik okuryazarlığının geliştirilmesi açısından yararlı olacağı düşünülmüştür.Anahtar Kelimeler

Madde analizi, matematik okuryazarlığı, PISA, revize metodolojisi, soru havuzu.


Reference