Özet


MASALLARLA YAPILAN ESTETİK DİNLEME STRATEJİLERİ ÖĞRETİMİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu araştırmada masallarla yapılan estetik dinleme stratejileri öğretiminin 5. sınıf öğrencilerinin dinleme becerileri üzerindeki etkisini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Afyonkarahisar il merkezindeki bir devlet okulunda 2013- 2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde öğrenim görmekte olan toplam 57 beşinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Deneysel işlem öncesinde random yöntemle deney grubu olarak atanmış olan 5-A ve kontrol grubu olarak atanmış olan 5-B sınıfı öğrencilerine ön test olarak masal başarı testi ve dinlemeye yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Deneysel işlem sürecinde deney grubunda bulunan öğrencilere sekiz hafta boyunca masallarla estetik dinleme stratejileri öğretimi yapılmıştır. Haftada iki saat olmak üzere araştırmacı tarafından bir estetik dinleme stratejisi, öğrencilerin düzeyine uygun seçilmiş bir masalla öğrencilere öğretilmiştir. Kontrol grubundaki öğrenciler normal işleyişte mevcut programa göre hareket etmişlerdir. Deneysel işlem süreci sonrasında deney grubunda ve kontrol grubunda bulunan öğrencilere son test olarak masal başarı testi ve dinlemeye yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır.  Araştırmada veri toplama aracı olarak “Dinlemeye Yönelik Tutum Ölçeği ve “Masal Başarı Testi” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. Nicel veri analizinde, bağımsız gruplar için t-testi, Mann Whitney U Testi, Shapiro Wilk Testi ve Kolmogorov-Smirnov Testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, deney grubu öğrencilerinin, kontrol grubu öğrencilerine göre dinlediğini anlama puanlarının daha yüksek olduğu ve aradaki farkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin tutum ölçeğinden aldıkları puanlara bakıldığında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Buna göre masallarla yapılan estetik dinleme stratejileri öğretiminin 5. sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerinin gelişimine katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler

Masal, estetik dinleme stratejileri, dinleme becerisi


Reference