Özet


AKADEMİK ERTELEME EĞİLİMİ VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDA ARACI BİR DEĞİŞKEN OLARAK BAŞARI HEDEF YÖNELİMLERİ

Son yıllarda yapılan araştırmalar yükseköğretim öğrencilerinin akademik erteleme eğilimlerinin, akademik performans açısından tehdit edici bir durum olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada akademik erteleme ile akademik başarı arasındaki ilişkide başarı yönelimlerinin aracılık rolü incelenmiştir. Araştırma, ilişkisel araştırma modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcıları, Türkiye'nin doğusunda bulunan bir üniversitenin lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. Bu doğrultuda araştırma 484 yükseköğretim öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada verileri toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen demografik bilgi formu, Özer, Saçkes ve Tuckman (2013) tarafından Türkçe'ye uyarlanan Akademik Erteleme Ölçeği ve Akın (2006) tarafından geliştirilen 2x2 Başarı Hedef Yönelimleri Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin akademik başarıları yılsonu not ortalamalarından (GNO) elde edilmiştir. Bulgular akademik ertelemenin akademik performansı olumsuz yordadığını göstermektedir.  Ayrıca erteleme eğiliminin yaklaşma yönelimini olumsuz yordadığı görülürken, kaçınma yönelimini anlamlı yordamamaktadır. Ek olarak GNO’yu kaçınma yönelimi negatif yordarken, yaklaşma yönelimi olumlu yordadığı belirlenmiştir. Sonuçlar, akademik erteleme eğilimi ile akademik başarı arasındaki ilişkide yaklaşma yöneliminin anlamlı bir aracılık etkisine sahip olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçları alanyazındaki araştırmalar ile tartışılmıştır. Bu bağlamda, akademik erteleme eğiliminin akademik performans üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılmasında öğrencilerin yaklaşma yönelimlerinin geliştirilmesinin önemli olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın bazı sınırlılıklara sahip olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sınırlılıklar araştırmanın kesitsel bir yapıdan oluşması ve yapısal eşitlik modellemesinin araştırmacılar tarafından tasarlanan varsayımlara dayanmasıdır. Mevcut sınırlılıklar göz önünde bulundurularak gelecekte yapılacak araştırmalar için bazı öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler

Akademik erteleme, başarı hedef yönelimleri, akademik başarı, aracılık etkisi


Reference