Özet


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN İŞ PERFORMANSLARININ FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ VE BİREYSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırma beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin iş performanslarının fiziksel aktivite düzeyi ve bireysel değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Samsun ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında görev yapan 255 (172 erkek, 83 kadın) beden eğitimi öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma’da öğretmenlerin fiziksel aktivite seviyelerini belirleyebilmek için, Uluslararası Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi (IPAQ) ve İş görenlerin hissettikleri iş performansını ölçebilmek için Sigler ve Pearson (2000), tarafından geliştirilen iş performansı ölçeği kullanılmıştır. Araştırma için yapılan ölçümler öğretmenlerin okulları ziyaret edilerek gönüllülük esasına dayanacak bir şekilde yüz yüze görüşülerek yapılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin fiziksel aktivite durumları, kıdem yılı ve bölümleri bakımından iş performansı puan ortancaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Buna göre fiziksel aktivite durumu yüksek olan bireylerin iş performansı puanı anlamlı seviyede daha yüksek olduğu; kıdem yılı 6-10 yıl olan bireylerin iş performansı puan ortancası, kıdem yılı 0-5 yıl olan bireylere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu; antrenörlük bölümü mezunlarının iş performansı puan ortancası, öğretmenlik ve yöneticilik bölümü mezunlarına göre anlamlı düzeyde daha düşük olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan bireylerin fiziksel aktivite durumları, düşük ve yüksek olan bireyler olarak ayrı ayrı ele alındığında cinsiyet, eğitim, yaş, medeni durum, kıdem yılı, çalışma süresi ve mezun oldukları bölümler bakımından iş performansı puan ortancaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görülmektedir. Sonuç olarak beden eğitimi öğretmenlerinin %50,98’inin yüksek, %49,02’sinin ise düşük düzeyde fiziksel olarak aktif oldukları tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Fiziksel aktivite, iş performansı, beden eğitimi, öğretmen.


Reference