Özet


İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖRNEK OLAYLARINDA DUYARLILIK DEĞERİ ALGILARI

.Bu makale, ilkokul dördüncü sınıfa devam eden öğrencilerin duyarlılık değeriyle ilgili algılarını araştırmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik yaklaşım benimsenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, dördüncü sınıfına devam etmekte olan 135 ilkokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veriler öğrenciler tarafından yazılan örnek olaylar ile elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde endüktif içerik analizi/tümevarım analizi uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda, veriler ilkokul öğrencilerinin duyarlılık değerine yükledikleri anlamlar, duyarlılık değerinin kapsamına yönelik betimlemeleri, duyarlı davranışlara yönelik açıklamaları ve duyarlı davranmaya yönelik önerileri olarak dört tema altında ele alınmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin duyarlılık değerinin anlamının ve öneminin farkında olduğu belirlenmiştir. Öğrenciler duyarlılık değerini, çevrede olanlara tepkisiz kalmama, hassas olma, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etme, çeşitli haklara karşı birlik olma ve haklara sahip çıkma ve kaynakları doğru kullanma olarak açıklamıştır. Bunun yanı sıra öğrencilerin duyarlılık değerini saygı, yardımseverlik, hoşgörülü ve empati ile yaklaşma gibi çeşitli değerlerle ilişkilendirerek açıkladıkları belirlenmiştir. Öğrenciler duyarlılığın; yaşlılara, kimsesizlere, engellilere, çocuklara ve arkadaşlara olması yönünde düşüncelerini belirtmiştir. Ayrıca sokak hayvanları ve nesli tükenmekte olan hayvanların korunması ve farkındalık yaratılması konusuna duyarlılık gösterilmesi gerektiği öğrenciler tarafından belirtilmiştir. Öğrencilerin, duyarlı davranışlara yönelik olarak çevrenin temiz tutulması, yerlere çöplerin atılmaması, atık yağların okullarda atık yağ toplayıcılara atılması, atık pillerin atık pillerinde toplanması gibi çevreye yönelik duyarlı davranışlar yazdıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin, kaynakları bilinçli kullanmaya yönelik projeler yapma, hayvanlara yemek ve su koyma, okul çevresinde veya ev çevresinde çiçeklendirme ve ağaç dikimi yapma, okulda duyarlı davranılmasına yönelik farkındalık yaratmak için eğitsel kulüp çalışmaları yapma gibi öneriler geliştirdikleri görülmüştür. Bireylerin çevreye, doğaya, insanlara, hayvanlara duyarlı davranmasının onların temel görevi ve sorumluluğu olduğu konusunda öğrencilerin farkındalıklarının yüksek olduğu söylenebilir.Anahtar Kelimeler

.Duyarlılık değeri, değerler eğitimi, endüktif içerik analizi, ilkokul öğrencileri, örnek olay.


Reference